Club

Όροι Κάρτας Μέλους Pasta Booth

ΟΡΟΙ & ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Οι όροι που ακολουθούν αποσκοπούν στη ρύθμιση της λειτουργίας της λέσχης μελών Pasta Booth. Η λέσχη μελών Pasta Booth δημιουργήθηκε με σκοπό να εξασφαλίσει στα μέλη της προνομιακούς όρους σχετικά με αγορές προϊόντων, ειδικές εκπτώσεις ή/και προσφορές, αλλά και για να παρέχει προνομιακή ενημέρωση στα μέλη της για προϊόντα, συμμετοχή σε ειδικές εκδηλώσεις και άλλα προνόμια όπως αναφέρονται αναλυτικά παρακάτω. Η υπογραφή και υποβολή (σε φυσική ή ηλεκτρονική μορφή) της αίτησης για ένταξη και συμμετοχή στη λέσχη μελών Pasta Booth σημαίνει ότι το κάθε μέλος γνωρίζει τους παρακάτω όρους και τους αποδέχεται.

ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΗ ΛΕΣΧΗ & ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΚΑΡΤΑΣ ΜΕΛΟΥΣ

Δικαίωμα συμπλήρωσης της σχετικής αίτησης έχει οποιοδήποτε φυσικό πρόσωπο ηλικίας άνω των 18 ετών και μπορεί να γίνει με φυσική παρουσία, σε ένα από τα καταστήματα Pasta Booth. Οι συνεργάτες των εστιατορίων Pasta Booth δεν έχουν δικαίωμα έκδοσης κάρτας μέλους.

Η κάρτα μέλους είναι αορίστου διαρκείας και η εγγραφή σε αυτήν δε συνοδεύεται από υποχρεωτική αγορά προϊόντων. Η εταιρεία  DICTUM FACTUM E.E. έχει δικαίωμα να ακυρώσει τη χρήση της. Η κάρτα είναι προσωπική και τα προνόμια που τη συνοδεύουν δεν μεταβιβάζονται και δεν εκχωρούνται σε τρίτους. Η κάρτα δεν είναι χρεωστική, ούτε πιστωτική και ο κάτοχός της δεν μπορεί να κάνει χρηματικές συναλλαγές με αυτήν. Η εταιρεία έχει δικαίωμα να αλλάζει ή να καταργεί σημεία του προγράμματος, αφού προηγουμένως ειδοποιήσει τα μέλη με email ή με ανακοίνωση στην επίσημη ιστοσελίδα της.

 ΠΡΟΝΟΜΙΑ ΜΕΛΩΝ

Όσοι ενδιαφέρονται να ενημερωθούν σχετικά με τα προνόμια των μελών πρέπει να επισκεφτούν ένα κατάστημα Pasta Booth ή την ιστοσελίδα της εταιρείας www.pastabooth.gr. Τα μέλη πρέπει να επισκέπτονται συχνά την ιστοσελίδα προκειμένου να ενημερώνονται για τυχόν αλλαγές.

Τα προνόμια ισχύουν από τη στιγμή που θα ενεργοποιηθεί η κάρτα. Τα μέλη ενημερώνονται για τα προνόμια που ισχύουν κάθε περίοδο μέσω email, τηλεφώνου, διαφημιστικών φυλλαδίων, κ.ά. Ως αγορές προϊόντων θεωρούνται οι αγορές που γίνονται στα καταστήματα της εταιρείας και αφορούν την αναγραφόμενη τιμή πώλησης των προϊόντων πλέον ΦΠΑ, αποκλειστικά για παραλαβή από το κατάστημα.

Σε περίπτωση που γίνει γνωστό στην εταιρεία ότι τα μέλη της λέσχης διαθέτουν παραπάνω από μία (1) κάρτα, η εταιρεία θα προβαίνει σε απενεργοποίηση των επιπλέον καρτών και θα μεταφέρει τους πόντους σε μία (1) ενεργή κάρτα αφού προηγουμένως ενημερώσει το μέλος.

ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ

Υπεύθυνη επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα είναι η εταιρεία με την επωνυμία «DICTUM FACTUM E.E.», που εδρεύει στη Μεταμόρφωση Αττικής, Ζέας 20, Α.Φ.Μ. 801109588, ΔΟΥ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ, τηλέφωνο επικοινωνίας 215-7770033, ηλεκτρονική διεύθυνση neoiraklio@pastabooth.gr, εφεξής «η εταιρεία».

Η εταιρεία δεσμεύεται να προστατεύει τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα των μελών και να συμμορφώνεται με τις σχετικές ρυθμίσεις του δικαίου της ΕΕ και του εθνικού δικαίου, όπως εκάστοτε ισχύουν, συμπεριλαμβανομένου του Γενικού Κανονισμού για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα (2016/679/EE). Επιπλέον, η εταιρία λαμβάνει όλα τα απαραίτητα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα για την ασφάλεια των συναλλαγών και τη διασφάλιση του απορρήτου των συναλλαγών και των προσωπικών δεδομένων, με τη χρήση τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνίας.

Προκειμένου να εγγραφούν και να αποκτήσουν την κάρτα μέλους Pasta Booth, οι ενδιαφερόμενοι οφείλουν να γνωστοποιήσουν κάποια προσωπικά τους στοιχεία. Για τον λόγο αυτό θα ζητηθούν ονοματεπώνυμο, τηλέφωνο επικοινωνίας (υποχρεωτικά στοιχεία για την ταυτοποίηση του μέλους) και ηλεκτρονική διεύθυνση. Η εταιρεία δεν συλλέγει πληροφορίες που αφορούν σε δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα παρά μόνο αν τις παρέχουν οι ενδιαφερόμενοι οικειοθελώς και με δική τους πρωτοβουλία.  

Με την υποβολή της αίτησης, οι ενδιαφερόμενοι παρέχουν τη ρητή συγκατάθεση τους στην επικείμενη επεξεργασία των προσωπικών τους δεδομένων από την Εταιρεία, ως υπεύθυνης για την επεξεργασία τους σε έντυπη, αυτοματοποιημένη ή τηλεματική μορφή (ειδικότερα μέσω ταχυδρομείου ή ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, τηλεφώνου και κάθε άλλου μέσου ηλεκτρονικής επικοινωνίας) είτε από την ίδια είτε μέσω οποιουδήποτε άλλου προσώπου στο οποίο η Εταιρεία θα αναθέσει για λογαριασμό της  την επεξεργασία βάσει ρητών συμβατικών προβλέψεων και σύμφωνα με τους όρους και τη διαδικασία που προβλέπεται από τον Κανονισμό και σε κάθε περίπτωση με σεβασμό στο απόρρητο και στις βασικές  αρχές επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων. 

Συλλέγονται μόνο τα δεδομένα που είναι απαραίτητα και χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για τους σκοπούς για τους οποίους συλλέγονται, οι οποίοι είναι 1) η παροχή ποιοτικών υπηρεσιών, 2) η σωστή εκτέλεση του παρόντος προγράμματος παροχής προνομίων, 3) η πώληση προϊόντων, 4) η επικοινωνία με τα μέλη με σκοπό την ενημέρωσή τους για τα  προϊόντα και τις υπηρεσίες της εταιρείας, καθώς και για τις προσφορές, τις προωθητικές ενέργειες και τις εκδηλώσεις που πραγματοποιούνται από την εταιρεία.

Η «DICTUM FACTUM E.E.» σεβόμενη απόλυτα το απόρρητο των στοιχείων αυτών και ακολουθώντας απαρέγκλιτα τις αρχές της προστασίας προσωπικών δεδομένων, δεν πρόκειται να προβεί σε οποιαδήποτε αθέμιτη χρήση ή γνωστοποίηση των προσωπικών στοιχείων που συλλέγει, παρά μόνο κατόπιν προηγούμενης ρητής συγκατάθεσης του μέλους ή στην περίπτωση που αυτό επιβάλλεται από διάταξη  νόμων.

Τα email που αποστέλλονται στα μέλη αφορούν αποκλειστικά ενημέρωση για προϊόντα, υπηρεσίες, προσφορές, εκδηλώσεις και ουδέποτε ζητούνται από τα μέλη στοιχεία προσωπικών λογαριασμών ή πληρωμές. Αν τα μέλη της λέσχης λάβουν κάποιο σχετικό μήνυμα που ζητά τέτοια στοιχεία, οφείλουν να ενημερώσουν αμέσως την εταιρεία  τηλεφωνικώς ή μέσω email. Τα μέλη είναι υποχρεωμένα να ενημερώνουν την εταιρεία  για οποιαδήποτε αλλαγή των προσωπικών τους στοιχείων, είτε μέσω email είτε εγγράφως σε ένα από τα καταστήματα της εταιρείας.

Κάθε μέλος της λέσχης, μπορεί να απευθύνεται είτε εγγράφως σε οποιοδήποτε κατάστημα της εταιρείας είτε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση neoiraklio@pastabooth.gr προκειμένου να ασκήσει τα δικαιώματά του και να έχει άμεση πληροφόρηση για τα θέματα των προσωπικών του δεδομένων, να αντιτίθεται στη χρήση αυτών σε μελλοντικές προωθητικές ενέργειες, να ζητά και να επιβεβαιώνει τη μερική ή ολική διαγραφή τους από τα αρχεία της επιχείρησης, να ζητά τη διόρθωση ή συμπλήρωσή τους, να πληροφορείται τον χρόνο και τρόπο της αρχικής απόκτησης των προσωπικών δεδομένων από την επιχείρηση καθώς και να ενημερώνεται για τις εφαρμοζόμενες μεθόδους προστασίας των προσωπικών δεδομένων.

Οι κάτοχοι κάρτας μέλους Pasta Booth που δεν επιθυμούν να λαμβάνουν ενημερώσεις, σύμφωνα με τα ανωτέρω, μπορούν είτε να στείλουν e-mail απεγγραφής στη διεύθυνση neoiraklio@pastabooth.gr, αναγράφοντας το ονοματεπώνυμο και τον κωδικό της κάρτας τους, είτε να το δηλώσουν εγγράφως σε οποιοδήποτε κατάστημα της εταιρείας.

ΑΠΩΛΕΙΑ, ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ, ΚΛΟΠΗ ΚΑΡΤΑΣ ΜΕΛΟΥΣ

Η DICTUM FACTUM E.E. δε φέρει καμία ευθύνη για την απώλεια της κάρτας έως ότου κοινοποιηθεί στην εταιρεία. Σε περίπτωση απώλειας, κλοπής ή καταστροφής της το μέλος πρέπει να ενημερώσει την εταιρεία  με email ή τηλεφωνικά. Κάθε μέλος έχει δικαίωμα να εκδώσει νέα κάρτα στην οποία θα μεταφέρονται οι πόντοι από την παλιά κάρτα. Σε περίπτωση απώλειας, η ακύρωση θα γίνεται το συντομότερο δυνατό.

Η εταιρεία  δεν ευθύνεται σε περίπτωση χρήσης της κάρτας από τρίτο εκτός αν προηγουμένως έχει ενημερωθεί και έχει προχωρήσει σε ακύρωσή της.

Η DICTUM FACTUM E.E. μπορεί να λύσει τη λέσχη μελών οποτεδήποτε, υπό την προϋπόθεση ότι θα έχει ειδοποιήσει τα μέλη γι’ αυτή την ενέργεια ένα μήνα νωρίτερα (εκτός εάν η λύση οφείλεται σε λόγους ανωτέρας βίας, σε δικαστική ή διοικητική απόφαση ή πράξη) και αφού λάβει υπόψη τα κεκτημένα προνόμια των μελών από τη συμμετοχή τους στη λέσχη.

Η DICTUM FACTUM E.E. δεν έχει, ούτε αναλαμβάνει ευθύνη έναντι οποιουδήποτε μέλους για οποιαδήποτε ζημία προκύψει, άμεσα ή έμμεσα, ολικά ή μερικά από τη λειτουργία της λέσχης μελών ή/και από την τυχόν λύση αυτής.